• +221 33 825 71 19
  • ared@ared-edu.org

Kana buloodii moo la aniŋ kana moo sunbu

Ka i buloo kuu jio niŋ saafunoo la waati woo waati,
ka foloo bulookono la, ka naa bulukoo to,
bulukonondiŋolu teema, bulukonondiŋolu koo,
bulukunbaalu, buluneŋolu, bulucokkoolu, bulukaŋo talaa

Niŋ i be tootoo la waraŋ i be tisoo la, musuwaaroo taa,
i be soola a la sinñaa kiliŋ ne. Wo koolaa, i ye a fayi nbaliitoo kono ;
Niŋ musuwaaroo te i bulu, i se tisoo waraŋ
i se tootoo i nonkonkuŋo katoo kono ;
Kana i daa, i nuŋo, aniŋ i ñaa maa i buloo la

Niŋ a dooyaata, meetaroo bula i niŋ moo teema niŋ i niŋ a be diyaamoo la

I baŋ ka taa beŋolu to aniŋ kafoolu to, i be ke la dinkiraa woo dinkiraa to

Ali sii ali la suolu kono, kana bo, ka taa dulaa to yaara kenseŋo la

Niŋ i ye ñiŋ maañaa kuolu ke, i se i faŋo tankandi aniŋ i ye moo doolu tankandi

Nŋa yaamaroolu kee kuliyaa, aniŋ mansakundaa ye sartoolu
minnu dii koronawirisoo keloo kanma, ka i kee fanaŋ kuliyaa

Villa 3074 Amitié 1 - Dakar, Sénégal - BP : 10 737 Dakar-Liberté

Tél: (221) 33 825 71 19 - Fax : (221) 33 824 70 97 - Email: ared@ared-edu.org

© ARED 2021

Search