• +221 33 825 71 19
  • ared@ared-edu.org

Nan maxa o kittun kini sere tana, ken falle o nan maxa meli me

Na o kittun wanqi jin do saabunen ŋa bire su, na a wutu kittin jogoden ŋa, kittin doromun, i naxa katta i soomon, kittin xaraben, na a wara kittin xannen

Xa da suuñifo baane wutu birenbe xa ga na ñi texunu ma xa ga na ñi tirigisono. Ken falle, xa na a sedi ñaŋan xollen di

Selli suuñifo ga nta an maxa, an rawa tirigisono ma texunu an segeñantonben noxon

Nan maxa o kiitun ro o raqqen, o nuxunnen do o yaaxon

Meetara haqqe giiloye nan ro an do an sefanlemman naxa

Xa da me-ñiyun do merakappun wara, ken ga ña noqqu su

Xa toxo xa kaani xa na daga nan riyi duurun wara

Villa 3074 Amitié 1 - Dakar, Sénégal - BP : 10 737 Dakar-Liberté

Tél: (221) 33 825 71 19 - Fax : (221) 33 824 70 97 - Email: ared@ared-edu.org

© 2017 ARED . Copyright NEXUS Groupe . Réalisé par Ablaye Diop

Search